Obowiązek informacyjny w zakresie gromadzenia i przetwarzania danych osobowych (Wersja 1.0. – 2022)

 1. W jakim celu realizowany jest obowiązek informacyjny?

Kiedy podpisujesz umowę lub kiedy przekazujemy Ci informacje ofertowe, przekazujesz nam swoje dane osobowe (np. imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail). Masz prawo wiedzieć, dlaczego przetwarzamy Twoje dane. Informujemy Cię o tym na podstawie tzw. obowiązku informacyjnego.

Podstawa prawna obowiązku informacyjnego: art. 13 i 14 Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

2. Kto będzie przetwarzał Twoje dane?

Dane będą przetwarzane przez Sekura Medio Krzysztof Dudziak

W sprawie swoich danych możesz skontaktować się e-mailem lub listownie:

e-mail: kontakt@stronadlaciebie.com.pl

adres do korespondencji: ul. Kalinowa 1, 62-080 Tarnowo Podgórne, z dopiskiem „Dane osobowe

3.Cele gromadzenia i przetwarzania danych osobowych

Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane w celu:

 • przesłania rachunku lub faktury za dostarczoną usługę lub towar
 • zawarcie i realizacja umowy
 • sprzedaż produktów i usług
 • świadczenie usług
 • sprawdzenie wiarygodności płatniczej
 • obsługa płatności i rozliczeń
 • wykrywanie i zapobieganie nadużyciom
 • prowadzenie działań marketingowych
 • ustalenie, obrona i dochodzenie roszczeń
 • archiwizacja danych i dokumentów
 • profilowanie

Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane, gdy:

 • wyrazisz zgodę,
 • jest to niezbędne do wykonania umowy, której jesteś stroną lub do podjęcia działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy,
 • jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas, wynikającego w szczególności z przepisów:
 • ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną,
 • ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa,
 • jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez nas lub przez stronę trzecią.

Konsekwencją niepodania danych może być:

 • odmowa zawarcia umowy lub jej utrudniona realizacja,
 • zawarcie umowy na mniej korzystnych warunkach,
 • udzielenie odpowiedzi na pisma, wnioski i reklamacje.

4. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Okres przechowywania Twoich danych osobowych zależy od celu, w jakim dane są przetwarzane. Wynika on z przepisów prawa (które nakazują przechowywanie danych przez określony czas) lub jest niezbędny do wykonania umowy lub prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią.

Przykładowe okresy, przez jakie Twoje dane mogą być przechowywane:

 • dane potrzebne do wystawienia faktury oraz dowody księgowe, obsługa płatności i rozliczeń – 5 lat od końca okresu podatkowego,
 • zgoda na sprawdzenie wiarygodności płatniczej, jeśli nie dojdzie do zawarcia umowy – 12 miesięcy,
 • dane dotyczące wykonywania umowy – do 10 lat,
 • analizy i statystyka – do 5 lat,
 • dane dotyczące wyroków sądowych (nadużycia) – 10 lat od wydania wyroku,
 • działania marketingowe – do odwołania zgody lub wniesienia sprzeciwu.

5. PRZEKAZYWANIE DANYCH

W określonych sytuacjach możemy przekazać Twoje dane. Często jest to niezbędne do realizacji usług lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa, np.: żeby zrealizować Twoje zamówienie musimy przekazać dane (np. imię i nazwisko, numer telefonu, adres korespondencyjny) firmie kurierskiej.

Twoje dane osobowe możemy przekazywać następującym odbiorcom:

 • firmy kurierskie lub operatorzy pocztowi,
 • banki,
 • biura informacji gospodarczej i biura informacji kredytowej,
 • nabywcy wierzytelności,
 • kancelarie prawne,
 • urzędy skarbowe,
 • podmioty przetwarzające, czyli podwykonawcy współpracujący z Sekura Medio (np. sieć sprzedaży, agencje badawcze i marketingowe, obsługa i utrzymanie  systemów IT, windykacja należności),
 • podmioty lub organy uprawnione na podstawie przepisów prawa (w tym sądy, prokuratorzy, komornicy, organy regulacyjne i nadzorcze).

Twoich danych nie zamierzamy przekazywać do tzw. państw trzecich (tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).

6. POZOSTAŁE INFORMACJE

Masz prawo zażądać dostępu do treści danych, które Cię dotyczą. Możesz je poprawić, zaktualizować, sprostować, przenieść, usunąć lub ograniczyć ich przetwarzanie. Możesz też wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych. Zawsze masz prawo do wycofania wyrażonej zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Twoich danych sprzed wycofania zgody.